Blogartikel

Transitievergoeding voor een werknemer met ‘slapend dienstverband’

De overheid vergoedt de transitievergoeding aan de werkgever bij ontslag na twee jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft daarom geen gerechtvaardigd belang meer bij het laten bestaan van een ‘slapend dienstverband’. Dat brengt ‘goed werkgeverschap’ met zich mee.

Slapend dienstverband

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij de werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is thuis zit zonder loon. Het dienstverband wordt door werkgever niet beëindigd, omdat hij dan de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te betalen.

Wet Compensatie Transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever bij het UWV vergoeding vragen van  transitievergoedingen die zijn betaald bij beëindiging van het dienstverband van een twee jaar arbeidsongeschikte werknemer. De vergoedingen moeten zijn betaald na 1 juli 2015. Er is met deze nieuwe wet weinig reden voor werkgevers om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer nog (slapend) in dienst te houden. Lees hier meer over de Wet Compensatie Transitievergoeding.

Prejudiciële vraag en advies advocaat-generaal (ECLI:NL:PHR:2019:899)

De Rechtbank Limburg heeft in een vonnis van 10 april 2019 een prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad over de vraag of een werkgever met de eis ‘goed werkgeverschap’ op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte het dienstverband moet beëindigen met betaling van de wettelijke transitievergoeding.

Advocaat-generaal De Bock vindt in zijn advies aan de Hoge Raad dat werkgever verplicht is om op verzoek van de een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen, als een langdurig arbeidsongeschikte met betaling van de wettelijke transitievergoeding. De eis van ‘goed werkgeverschap’ brengt met zich mee dat werkgever een dienstverband niet ‘slapend’ mag houden met als enige reden dat hij dan de transitievergoeding niet hoeft te betalen.

Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft bij het in dienst houden van de arbeidsongeschikte werknemer, bijvoorbeeld als er reëel uitzicht is op re-integratie.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Hoge Raad hierover uitspraak doet.

Uitspraak Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2019:3440)

De Rechtbank Arnhem kende wel al een transitievergoeding toe van ruim € 45.000 aan een werknemer met een ‘slapend dienstverband’. Werkneemster is ruim 35 jaar in dienst bij verzekeraar Menzis. In 2015 werd zij arbeidsongeschikt en sinds 2017 ontvangt zij een uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid. Ondanks herhaalde verzoeken van werkneemster weigerde Menzis haar arbeidscontract te beëindigen met betaling van de transitievergoeding.

De Rechtbank vindt dat het belang van Menzis niet opweegt tegen het belang van werkneemster bij beëindiging van het dienstverband. Op het moment dat dit een vrije keuze van de werkgever zou zijn, bestaat het risico dat het recht op de transitievergoeding voor deze groep werknemers illusoir is. Dit terwijl de wetgever de mogelijkheid heeft van volledige  compensatie door de Wet Compensatie Transitievergoeding.

Menzis wordt veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met werkneemster op te zeggen met betaling van de transitievergoeding van ruim € 45.000.

Contact

Wilt u als werkgever advies over deze situatie? Wordt uw dienstverband tegen uw wil ‘slapend’ gehouden? Hebt u een andere vraag met betrekking tot het ‘slapend dienstverband’? Bel ons of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos juridisch advies.