Cookie & Privacy policy

Cookie Policy

Wij maken op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Dat doen we onder andere om het gebruiksgemak van onze website voor u te vergroten en om op basis van de door ons verkregen informatie onze website te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. Wel verzamelen wij o.a. gegevens over datum en tijd van toegang tot onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u hebt bekeken en welke formulieren u hebt ingevuld.

Wij gebruiken:

– Functionele cookies: deze laten onze website goed functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die een zoekterm onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

– Analytische cookies: deze cookies maken het voor ons mogelijk om bezoekersstatistieken bij te houden. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld zien of je een nieuwe bezoeker bent of dat je al eens eerder op onze website bent geweest.

– Sociale media cookies: Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacy verklaringen van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Qisolute maakt gebruik van Google Analytics om deze data te verzamelen. Alleen wij hebben toegang tot deze gegevens. Wij gebruiken de informatie die we zo krijgen alleen om onze website te verbeteren.

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

Privacybeleid

Qisolute advocaten (hierna te noemen Qisolute)  respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze wij dat doen;
 • voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens eventueel delen;
 • hoe wij uw persoonsgegevens beschermen;
 • welke rechten u heeft;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen als u nog vragen over ons Privacybeleid heeft.

Wat zijn persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.

Als u contact met ons opneemt of op andere wijze met ons communiceert, verzamelen wij de gegevens die u met ons deelt zodat wij u kunnen helpen. Wij verwerken die gegevens voor de uitvoering van onze diensten aan u en ook om onze producten en diensten te verbeteren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op een andere manier verkrijgen. Bijvoorbeeld door raadpleging van het Handelsregister of een andere openbare bron. Ook kan het zo zijn dat wij uw gegevens hebben gekregen van een advocaat of een wederpartij.

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (e-mail)adres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals in dit privacybeleid genoemd.
 • Gegevens over het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

 • In het kader van onze (juridische) dienstverlening;
 • Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze events;

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan vereist

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen of zolang als nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Gegevens die wij delen met derden

Qisolute kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden. Wij doen dat alleen aan gegevensverwerkers die wij gebruiken om onze activiteiten te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten.

Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens alleen met andere derden:

 • die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • als wij of een derde partij een legitiem belang heeft dat rechtvaardigt dat we uw gegevens delen
 • als dat in het algemeen belang is
 • als u daarmee hebt ingestemd.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een afdoende niveau van beveiliging en bescherming van uw gegevens.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U beschikt over een aantal rechten:

 • Zo heeft u het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. U heeft ook recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Ook heeft u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U kunt ook bezwaar maken tegen de (mate van) verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit recht op “dataportabiliteit” geeft u het recht de gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Tegen profilering kunt u bezwaar maken;
 • Aan ons gegeven toestemming om uw gegevens te verwerken kunt u te allen tijde intrekken.
 • Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Als u een van deze rechten wilt uitoefen kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

LET WEL: Aan uw verzoek kunnen wij niet tegemoet komen wanneer onze juridische en wettelijke verplichtingen daaraan in de weg staan;

Beveiliging

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot gegevens. Daarnaast treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerken, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

Wijzigingen van ons Privacybeleid

Qisolute kan van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy beleid. Wanneer wij dit doen, zullen wij je op de een of andere manier daarvan op de hoogte stellen. Dat kan zijn door de datum aan te passen boven het privacy beleid, of bijvoorbeeld door een melding op de homepage. De meest recente versie vind je altijd op onze website. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij onze dienstverlening aan u kunnen optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Meer informatie daarover vindt u bovenaan deze pagina..

Contact met Qisolute

Mocht u nog meer informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@qisolute.nl.