Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening door QISOLUTE Advocaten, mediators, conflictregie, boardroomcoaching.

Artikel 1 Algemeen

 1. QISOLUTE, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een lijst van de daarin werkzame advocaten en juristen wordt op verzoek toegezonden. Qisolute wordt hierna aangeduid als “Opdrachtnemer”.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die aan Opdrachtnemer of aan de Advocaten werkzaam bij Opdrachtnemer worden gegeven en diensten die door hen worden verleend.

Artikel 3 Opdracht

 1. Alle in artikel 2 bedoelde opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer en de Advocaten werkzaam bij Opdrachtnemer houden zich aan de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten, hierna te noemen “de Gedragsregels”.

Artikel 4 Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, steeds tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. De Opdrachtnemer kan van de cliënt de betaling van een voorschot verlangen, waarbij de uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort totdat het voorschot is ontvangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van de Opdrachtnemer. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, zijn alle op de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt. Deze kosten bedragen 10% van het openstaande saldo, met een minimum van € 125,–, dan wel de werkelijke kosten.
 3. In geval van overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht met inachtneming van de Gedragsregels op te schorten, dan wel – na schriftelijke aanmaning – de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de behandeling van de zaak, dan wel met betrekking tot het daarvoor in rekening gebrachte honorarium, dienen binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht, respectievelijk de ontvangst van de declaratie, schriftelijk te worden ingediend bij de behandelende advocaat, dan wel bij de klachtencommissie van Opdrachtnemer.

Artikel 7 Tariefwijzigingen

 1. Het staat Opdrachtnemer vrij tussentijds – binnen redelijke grenzen – tot wijziging van het overeengekomen tarief te komen, in welk geval de cliënt zich binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving van de prijswijziging tegen die wijziging kan verzetten, bij gebreke waarvan die wijziging van toepassing wordt.

Artikel 8 Gegevens

 1. Aan Opdrachtnemer verstrekte informatie wordt – met inachtneming van artikel 9 – strikt vertrouwelijk behandeld. De cliënt is gehouden van alle schriftelijke gegevens die hij aan Opdrachtnemer verstrekt, kopieën te behouden, alsmede de schriftelijke stukken die hij van Opdrachtnemer ontvangt, te bewaren, zodat bij onverhoopte beschadiging of verlies van de stukken – bijvoorbeeld door brand – afschriften ter beschikking staan.

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht alle informatie die haar ten aanzien van de cliënt ter kennis komt, te behandelen met inachtneming van de geheimhouding zoals bepaald in de Gedragsregels.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een maximaal verzekerd bedrag van € 4.530.000,– per jaar en € 2.265.000,– per gebeurtenis.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden niet laste van de verzekeraar komt.
 3. Indien de verzekeraar, om welke reden ook, een schade niet, of niet volledig dekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het honorarium dat, voor de opdracht in het kader waarvan de schade is toegebracht, in rekening is gebracht met een maximum van € 50.000,–.
 4. Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Opdrachtnemer is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover de cliënt zich ter zake van de in dit artikel bedoelde schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn eigen verzekeringsmaatschappij kan verhalen.

Artikel 11 Klachten en Geschillenregeling

 1. Op de diensten van Qisolute advocaten is de klachten- en geschillenregeling van de Nederlandse orde van advocaten van toepassing.

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen de cliënt en Opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht. Indien de cliënt zijn vaste verblijfplaats buiten Nederland heeft, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.