Blogartikel

Privacy van de zieke werknemer

De rechten en plichten van de werkgever en van zieke werknemers liggen vast in de Wet Poortwachter (WVP). In deze wet is de ‘regeling procesgang in het eerste en tweede ziekte jaar’ vastgelegd. Ook de zieke werknemer heeft recht op privacy, dit gaat soms verder dan veel werkgevers zich realiseren.

Plichten werknemer

Werknemer is verplicht zich ziek te melden en op oproepen van de bedrijfsarts te reageren.

Hoe gaat werkgever met de privacy van de zieke werknemer om?

Werkgever mag niet aan werknemer vragen en/of vastleggen wat hem/haar mankeert. Vragen met betrekking tot de werkzaamheden mogen wel gesteld worden: bijvoorbeeld wanneer werknemer verwacht weer te komen werken. Omdat ook een casemanager en een verzuimbedrijf geen beroepsgeheim hebben, is werknemer ook niet verplicht aan hen te vertellen welke ziekte hij/zij heeft.

Het verwerken van gegevens van de zieke werknemer: AVG

Op grond van de AVG mag werkgever slechts beperkt gegevens verwerken in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. Werkgever mag alleen de volgende gegevens vragen en registreren:

– Het telefoonnummer en het (verpleeg)adres;
– De vermoedelijke duur van het verzuim;
– De lopende afspraken en werkzaamheden;
– Of werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet welke dat is);
– Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
– Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Vertelt werknemer uit zichzelf iets over zijn/haar ziekte, dan mag werkgever op basis daarvan geen oordeel geven over de inzetbaarheid van werknemer, dit oordeel neemt de bedrijfsarts eventueel.

Bedrijfsarts

In de eerste ziekte week wordt de werknemer aangemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.

Werknemer is verplicht om contact te hebben met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt vervolgens wanneer iemand in staat is (aangepast) werk te verrichten en rapporteert dit vervolgens aan de werkgever. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en communiceert dus niet met de werkgever over de ziekte.

Werkgever mag de volgende gegevens verwerken die de bedrijfsarts haar heeft verstrekt:

– Een overzicht van de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is;
– De verwachte duur van het verzuim;
– De mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
– Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorziening of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Contact

Heeft u een zieke werknemer of bent u ziek en heeft u vragen over privacy? Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.