Blogartikel

Getreiterde werknemer neemt ontslag op staande voet en heeft daarbij recht op een vergoeding

Werkgever treitert werknemer consequent, op die grond neemt werknemer op eigen initiatief ontslag op staande voet. Als werknemer het pesten kan bewijzen, gaat werkgever bij de rechter voor de bijl. Werkgever maakt het in het onderstaande geval wel heel bont: lees meer!

Feiten

Werknemer neemt op 30 januari 2018 ontslag op staande voet, onder andere 1) omdat re-integratie in het tweede spoor volgens het UWV niet passend was, 2) werknemer niet tijdig en volledig loon is uitgekeerd, ondanks dat werknemer al twee keer eerder in kort geding loondoorbetaling tijdens ziekte had gevorderd. 3) Het ontbreken van een Plan van Aanpak, samenwerking of overleg in verband met re-integratie tijdens ziekte. 4) De omstandigheid dat werkgever werknemer opbelt om contact op te nemen met bedrijf X, omdat werknemer daar gelijk de dag erna aan de slag moet (re-integratie tweede spoor). Werknemer verschijnt niet. 5) Werkgever dreigt vervolgens met een loonsanctie en ontslag op staande voet.

Werknemer verzoekt de kantonrechter om werkgever onder andere te veroordelen tot betaling van de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding.

Oordeel kantonrechter, beschikking 17 mei 2018

De kantonrechter heeft overwogen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van werkgever, waarin werknemer terecht een dringende reden heeft gezien om tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan. De transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding zijn door werkgever aan werknemer verschuldigd. Werkgever is het daarmee niet eens en gaat tegen de beschikking in hoger beroep.

Volgens werkgever zou er sprake zijn van een vooropgezet plan van werknemer, waarbij werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd in verband met een nieuwe baan.

Oordeel gerechtshof, beschikking 3 januari 2019 (ECLI:NL:GHSHE:2019:6)

Het Hof verwerpt het verweer van werkgever. Het Hof oordeelt dat van werknemer niet langer gevergd kon worden om het dienstverband te laten voortduren. Het enkele feit dat werknemer op dat moment zicht had op een andere baan, maakt dat oordeel niet anders.

Om tot een ontslag op staande voet over te gaan, eist de wetgever dat werknemer onverwijld na het ernstig verwijtbaar handelen van werkgever ontslag neemt. Werknemer mocht daarbij de tijd nemen om advies in te winnen. Toen op 30 januari 2018 bleek dat werkgever het loon van werknemer inhield, was werknemer gerechtigd om zijn arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Werknemer heeft recht op een gefixeerde schadevergoeding, omdat de gedragingen van werkgever kwalificeren als het door opzet of schuld geven van een dringende reden aan werknemer om tot het ontslag op staande voet over te gaan.

Ook het Hof oordeelt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van werkgever, met als gevolg dat werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Werknemer heeft recht op een transitievergoeding.

Contact

Heeft u vragen? Zet uw werkgever de verhoudingen op scherp? Bent u voornemens zelf op staande voet ontslag te nemen? Neem dan contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.