Blogartikel

Geen transitievergoeding voor AOW-gerechtigden! Nieuwe wet leidt niet tot verboden leeftijdsdiscriminatie

Een werknemer van het Diakonessenhuis ging met pensioen op de AOW-leeftijd en maakte daarbij aanspraak op de transitievergoeding. Deze vergoeding zou in zijn geval € 48.216,– bedragen. De vergoeding werd door de werkgever geweigerd, omdat daar wettelijk geen aanspraak op bestond.

Wet: geen transitievergoeding na de AOW-leeftijd.

De wet bepaalt dat er geen transitievergoeding verschuldigd is als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst plaats heeft in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Verboden leeftijdsdiscriminatie

Is hier sprake van verboden leeftijdsdiscriminatie? De werknemer vond van wel en stapte naar de rechter. De rechter vroeg voor de beantwoording van die vraag de Hoge Raad om hulp.

Het oordeel van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:651)

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van verboden leeftijdsdiscriminatie vindt de Hoge Raad aansluiting bij de overwegingen die hebben geleid tot het gewraakte wetsartikel. De transitievergoeding is in het leven geroepen als compensatie voor het ontslag en om voor een werknemer de overgang (“transitie “) naar een andere baan te vergemakkelijken. De vergoeding is bedoeld voor werknemers die zijn aangewezen op het verrichten van arbeid om in hun levensonderhoud te voorzien. De vergoeding compenseert daarom (in zekere mate) het wegvallen van het inkomen uit arbeid.

Zorgplicht werkgever

De verplichting om die vergoeding te betalen volgt volgens de Hoge Raad uit de zorgplicht die een werkgever heeft ten opzichte van een werknemer die wordt ontslagen. Die zorgplicht strekt zich niet uit tot gevallen waarin een werknemer voor het voorzien in inkomen, door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, niet meer aangewezen is op het verrichten van arbeid. Wat dat betreft wordt door het gewraakte wetsartikel een legitiem doel gediend.

Uitsluiting passend en noodzakelijk

Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat de uitsluiting van een transitievergoeding voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt passend en noodzakelijk is voor de verwezenlijking van dat doel.

Ook wanneer, zoals in het onderhavige geval, geen volledige AOW-uitkering is opgebouwd vindt de Hoge Raad dat sprake is van een noodzakelijk en passende regeling.
Dat de AOW-gerechtigde geen transitievergoeding krijgt is dus geen verboden leeftijdsdiscriminatie.

Doelstellingen WWZ

Daarnaast verwijst de Hoge Raad nog op de doelstelling van de wetgever met de invoering van het nieuwe ontslagrecht. Dat moest eenvoudiger, sneller en minder kostbaar worden.
Die doelstelling en de manier waarop de transitievergoeding nu is geregeld maken dat van een werkgever (of rechter) niet kan worden verlangd dat van geval tot geval wordt bekeken of er na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet toch een recht op een transitievergoeding bestaat.

Leg een geval van leeftijdsdiscriminatie aan ons voor

Helaas komt verboden leeftijdsdiscriminatie te vaak voor. Het kabinet zet hard in op het bestrijden hiervan. Met het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie wordt onder andere discriminatie in sollicitatieprocedures en bij zwangerschap bestreden. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie of vragen daarover? Neem dan contact ons op of vul ons formulier in.