Blogartikel

Vakantie in tijden van corona: in de horeca en reiswereld

Vakantie in tijden van corona: in de horeca en reiswereld

Deze zomer is het eindelijk zo ver: ook niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn weer mogelijk. Na een jaar binnen zitten is de behoefte om op vakantie te gaan erg groot, maar wat als straks alle werknemers tegelijk de zon opzoeken? Kan je als werknemer nog vier weken verlof opnemen? Kun je als werkgever een verzoek om verlof weigeren? Onder welke voorwaarden kan dit dan?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Allereerst moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn in uren viermaal de uren die u per week werkt. Werkt u 40 uur per week, dan heeft u dus recht op 160 vakantie-uren (of twintig vakantiedagen) per jaar. Deze vakantiedagen worden ook opgebouwd tijdens het zwangerschaps- of ziekteverlof.
Naast de wettelijke vakantiedagen kunt u bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen. Afspraken omtrent de bovenwettelijke vakantiedagen zijn veelal vastgelegd in een cao of arbeidsovereenkomst.

Het onderscheid is van belang doordat de termijnen waarop die vakantiedagen vervallen verschilt. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin de vakantiedagen opgebouwd zijn. Bovenwettelijke vakantiedagen daarentegen vervallen pas na vijf jaar, tenzij anders overeengekomen. Als werkgever ben je gehouden de werknemers op de verlooptermijn van de vakantiedagen te wijzen. Gezien de coronamaatregelen van het afgelopen jaar hebben veel werknemers nog een flink aantal vakantiedagen op de balans staan. De volgende vragen komen daarbij op:

Mag werkgever het verzoek om vakantieverlof weigeren?

Uitgangspunt is dat de werkgever een vakantieaanvraag moet goedkeuren. De werknemer is verplicht zijn vakantie schriftelijk en tijdig aan te vragen. Er zijn echter drie situaties mogelijk waarin de werkgever de aanvraag wel kan weigeren:

1. Bij gewichtige redenen of een zwaarwegend bedrijfsbelang. Daarvan is sprake als de afwezigheid leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. In dat geval bepaal je wat de mogelijkheden zijn, afhankelijk van de precieze omstandigheden. De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering moeten hierbij afgewogen worden tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek heeft voor de werknemer.

2. Wanneer er in de cao of de arbeidsovereenkomst een periode voor verlof expliciet is uitgesloten.

3. De werknemer niet genoeg vakantiedagen heeft opgebouwd voor de duur van zijn vakantie.

Mag werkgever een goedgekeurde vakantieaanvraag intrekken?

Wanneer toestemming eenmaal is verleend kan het niet meer worden ingetrokken. Afspraak is afspraak en wijzigen kan alleen in overleg.

Horeca, Schiphol?

Zo wordt er in de horeca en bij Schiphol een drukke zomer verwacht, wat bovendien hard nodig is om de geleden schade in te halen. Het financieel redden van het bedrijf na ‘Corona’ is een zwaarwegend belang wat het in een drukke tijd makkelijker maakt om verlofverzoeken te kunnen weigeren. Wel alleen indien het redelijk blijft en het nemen van de nodige rust niet onmogelijk wordt.

Dus: goed plannen, kijk naar elkaars belangen en blijf vooral redelijk. Dan is er al meer ruimte voor het weigeren van een vakantieverzoek!