Blogartikel

Aanzegplicht bij contact voor bepaalde tijd

Is een schriftelijke aanzegging verplicht als voor de werknemer al duidelijk is dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zal worden?

Sinds 1 januari 2015 geldt de zogenaamde aanzegplicht. Dit houdt in dat een werkgever verplicht is uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk aan de werknemer te laten weten of het contract al dan niet wordt verlengd. In geval van verlenging moeten ook de voorwaarden waaronder dat zal gebeuren bekend worden gemaakt. De aanzegplicht geldt niet voor een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor minder dan zes maanden.

Wordt niet voldaan aan deze aanzegverplichting dan eindigt de arbeidsovereenkomst wel op het overeengekomen tijdstip maar moet de werkgever aan de werknemer een aanzegvergoeding betalen. De hoogte daarvan is maximaal één maandsalaris.

Wordt te laat aan de aanzegplicht voldaan dan is een vergoeding naar rato verschuldigd.

Ontbreken schriftelijke aanzegging leidt niet altijd tot aanzegvergoeding

Wat gebeurt er nou als de werkgever stelt wel op tijd te hebben aangezegd maar de werknemer stelt dat hij de aanzeggingsbrief niet heeft ontvangen en de aanzegvergoeding vordert. Is deze dan onverkort verschuldigd? De rechtbank Overijssel oordeelde op 16 januari jl. van niet.

In het geval dat voorlag kon de werkgever niet bewijzen dat hij voldaan had aan de schriftelijke aanzegplicht. Volgens de letter van de wet was dus een aanzegvergoeding verschuldigd. De rechtbank oordeelde echter anders; de werkgever had in deze zaak van meet af aan duidelijk gemaakt dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zou worden. De werknemer wist dus op basis van die eerdere informatie al dat de arbeidsrelatie zou eindigen op het vooraf afgesproken tijdstip. De kantonrechter vond het te ver gaan om enkel wegens het ontbreken van een schriftelijke aanzegging de werkgever te verplichten tot het betalen van de aanzegvergoeding nu het voor de werknemer tijdig duidelijk was dat het contract niet zou worden verlengd. De vordering van de werknemer werd afgewezen.

Conclusie en advies

Als het voor de werknemer tijdig duidelijk is dat het dienstverband niet wordt voortgezet dan leidt het ontbreken van een schriftelijke aanzegging niet tot het verschuldigd zijn van een aanzegvergoeding.

Om vervelende – en soms tot kostbare procedures leidende – situaties te voorkomen adviseren wij werkgevers altijd de datum voor aanzegging goed in de gaten te houden en de schriftelijke aanzegging per aangetekend schrijven te versturen. Wanneer bij aanvang van het dienstverband al duidelijk is dat geen verlenging plaats zal vinden is ons advies dat in het contract goed vast te leggen. Op die manier loopt de werkgever geen risico dat een aanzegvergoeding verschuldigd is.

Contact

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wilt u uw modelarbeidsovereenkomst zo vormgeven dat er altijd op tijd is aangezegd dan kunt u contact met ons opnemen of ons formulier invullen voor een half uur gratis advies.