Voor arbeidsgeschillen in het onderwijs bent u bij Qisolute Advocaten in goede handen.

Voor arbeidsgeschillen in het onderwijs bent u bij Qisolute Advocaten in goede handen.

Wij kennen de vaak onpraktische regels uit de cao en de dilemma’s in ontslagzaken. Wanneer formaliseren? En voor de docent: wanneer schriftelijk gaan reageren op formele brieven van schoolleiding/bevoegd gezag?

Wij zorgen bij diverse onderwijsinstellingen voor zorgvuldige trajecten rond disfunctioneren en waar nodig ontslag en adviseren over medezeggenschap. Voor docenten komen wij regelmatig op wanneer hun rechtspositie op het spel staat, bij kritiek op het functioneren of bij beschuldigingen van leerlingen of studenten van ongewenste intimiteiten. Denk aan de film ‘Jagten’ bijvoorbeeld.

Ook adviseren wij de M.R. of de G.M.R. over hun bevoegdheden en helpen wij de M.R./G.M.R. in positie te komen op een effectieve manier. Diplomatiek en juridisch deskundig.

Ontslag

In het onderwijs zijn de gronden voor ontslag gelimiteerd. Alleen de in de cao genoemde gronden kunnen tot een rechtsgeldig ontslag leiden.

Openbaar en bijzonder onderwijs kennen voor beëindiging van het dienstverband andere regels. Zo is in het openbaar onderwijs opzegging alleen mogelijk op een van de in de cao genoemde gronden terwijl in het bijzonder onderwijs het dienstverband ook kan worden beëindigd op basis van wederzijds goedvinden.

Ook de manier waarop het ontslag plaats kan vinden is verschillend.

In bijzonder onderwijs wordt grotendeels het “normale “arbeidsrecht gevolgd. Dat betekent dat sprake is van een zogenaamde preventieve ontslagtoets. Als sprake is van een van de in de cao genoemde gronden kan ontslag alleen dan worden verleend als de kantonrechter of het UWV daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

In het openbaar onderwijs bestaat geen “goedkeuring vooraf “. Indien een onderwijsinstantie de dienstbetrekking wil beëindigen kan worden volstaan met het schriftelijk informeren van de docent van het voornemen daartoe. Nadat de docent zijn of haar reactie daarop heeft gegeven kan de onderwijsinstantie eenzijdig het besluit tot ontslag nemen. Daartegen staat dan wel bezwaar en beroep open maar het gaat in al die gevallen om een toetsing achteraf.

De onderwijsinstelling moet altijd een zorgvuldige afweging van alle belangen hebben gemaakt voordat zij het besluit neemt. Ook moet worden afgewogen of de nadelige gevolgen van het besluit wel evenredig zijn tot het met het besluit te dienen doel. Dat vloeit voort uit de beginselen van behoorlijk bestuur waaraan de onderwijsinstantie gebonden is.

Schorsing / Disciplinaire maatregel

Bent u geschorst of zijn er disciplinaire maatregelen tegen u genomen? Neem dan direct contact met ons op! Het onderbouwd bezwaar tegen de schorsing moet één of twee dagen later al bij uw werkgever op de mat liggen. En er moet getracht worden direct open overleg te krijgen over wat er speelt.

Schorsing is een ingrijpende maatregel die alleen door zwaarwegende gronden wordt gerechtvaardigd. De praktijk wijst uit dat een lange schorsing vaak leidt tot het einde van de arbeidsrelatie. Terwijl u thuis zit kan bij uw collega’s de indruk ontstaan dat u iets verwijtbaars heeft gedaan. Wij zien regelmatig dat beschuldigingen niet hard gemaakt kunnen worden maar dat toch ontslag volgt omdat door de afwezigheid een voldongen feit is ontstaan en geruchten voor waar worden aangenomen door collega’s. Hoe langer u thuis zit hoe langer geruchten en onwaarheden over u verspreid kunnen worden of er onderzoek gestart kan worden waartegen u zich niet kunt verweren. Daardoor wordt terugkeer lastig en krijgt uw werkgever meer belang bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Juridische bijstand belangrijk!

Of u nu werkzaam bent in het bijzonder- of het openbaar onderwijs u bent altijd beter uit wanneer u zich laat bijstaan door een juridisch deskundig adviseur.

Zo weet u zeker dat de juiste stappen worden gezet, geen fatale termijnen verlopen en op het juiste moment de juiste argumenten worden ingebracht. Ook voorkomt u, met ons aan uw zijde, dat u door een onhandigheid uw recht op WW of wachtgeld verspeeld.

Voor docenten in het bijzonder onderwijs geldt bovendien dat de bezwaar- en beroep procedures zeer lang duren. Dit terwijl het ontslag besluit meteen in werking treedt! Een beslissing in bezwaar of beroep komt dan ook dikwijls als mosterd na de maaltijd.

Gelukkig is dit probleem te ondervangen door een voorlopige voorziening te vragen. Wij doen dat graag voor u. In deze spoedprocedure kan om schorsing van het besluit worden gevraagd zodat de onderwijsinstelling het besluit zolang er geen uitspraak in bezwaar of beroep is gedaan niet uit kan voeren. De uitspraak in deze spoedprocedure volgt in de regel op korte termijn. Meestal vindt na indiening van het verzoek binnen 6 weken een mondelinge behandeling plaats waarna de uitspraak vrij snel volgt.

Weet dat uw werkgever zich naar alle waarschijnlijkheid laat bijstaan door een jurist of advocaat; uw kans op een goed resultaat zijn kleiner wanneer u dat niet ook doet.

U zult zien dat onze kosten worden terugverdiend, hetzij financieel, hetzij doordat u in een stressvol traject weet dat u goed voor uzelf als docent, of als directie voor het belang van de instelling, opkomt.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos advies binnen 24 uur.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl