Blogartikel

Advocaat Jan Floris Holsteijn gebruikt ook psychologisch gereedschap

Traditioneel juridisch gereedschap: al 30 jaar in gebruik maar wel steeds geslepen door ervaring en vernieuwd door veel extra opleiding.

Nieuw gereedschap: mijzelf nog beter leren kennen om anderen weer beter te kunnen zien, begrijpen en helpen. Opleiding in NLP ( wat staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren), systemisch werken (familie opstellingen), enneagram, de roos van Leary enzovoort.

Dat maakt voor mij het zijn van advocaat weer opnieuw mooi, het geeft het diepte.

Met mijn gereedschap beschik ik over zeer goede tools bij onder meer arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Het nieuwe arbeidsrecht: de Wet Werk en Zekerheid

Neem nu de WWZ: een grote verandering in het ontslagrecht per 1 juli 2015. Gevolg van de nieuwe wet is een forse verslechtering van de rechtsbescherming door een sociaaldemocratische minister (Asscher). De werknemer lijkt soms bijna vogelvrij.

Gelukkig zijn er ook een aantal zaken beter geregeld in de WWZ. De vergoeding bij ontslag is minder willekeurig en staat eindelijk in de wet. Maar wel 1/3 lager dan de oude kantonrechtersformule.

Vaak verkeerd advies juristen

De WWZ is buitengewoon moeilijk toegankelijk voor niet vergaand gespecialiseerde juristen.

Dat leidt regelmatig tot adviezen van collega’s die wij nooit zouden geven. Neem de adviezen van rechtsbijstandsverzekeraars. Veel mensen wenden zich tot deze adviseurs als ontslag dreigt.

Juristen van rechtsbijstandsverzekeringen toetsen van de aangeboden regelingen vaak alleen de aangeboden ontslagvergoeding. Is de transitievergoeding overeenkomstig of iets hoger dan in de wet staat, dan is het advies al te snel; “dit is een redelijk aanbod, het klopt met de wet, dus u loopt geen risico op verlies van WW en kan dus gerust akkoord gaan “.

Hoe het wel moet

De vragen die eerst gesteld worden moeten echter zijn: is er wel een goede grond voor ontslag? Is de mogelijkheid van herplaatsing van werknemer wel goed onderzocht?

Pas daarna kom je toe aan de vraag of de hoogte van de aangeboden ontslagvergoeding redelijk is. Dus er dient eerst onderzoek te worden gedaan naar de achtergrond van het ontslag. Heeft de werkgever nergens bochten afgesneden? Mag de arbeidsrelatie eigenlijk wel worden verbroken?

Les werkgever

Voor werkgevers geldt dus dat zij hun huiswerk goed moeten doen; zij moeten zorgvuldig zorgen voor een waterdicht dossier voordat ze aan een ontslagprocedure beginnen.

Les werknemer

En dat geldt dubbel en dwars ook voor de werknemer; doe je je huiswerk goed en blijkt dat de werkgever dat niet heeft gedaan dan sta je sterk. In 90% van de door ons sinds de invoering van de WWZ  behandelde gevallen ontstond een sterke onderhandelingspositie omdat het door werkgever gewenste ontslag simpelweg niet haalbaar was zonder instemming van de werknemer. Dan kan dus een veel hogere vergoeding worden onderhandeld.

Voorbeelden uit onze praktijk:

–           Ontslag van twee leidinggevenden bij een rederij op salarisniveau €7.000 tot €10.000 per maand. Zij kregen van hun werkgever aangeboden € 60.000 respectievelijk € 25.000.  Wij sloten de onderhandeling af met € 160.000 respectievelijk € 80.000.

–           Ontslag bij een grote importeur van elektronica na maar twee jaar dienstverband: werkgever zette in met een poging tot beschadiging reputatie en vergoeding ter hoogte van 2 maandsalarissen. Wij behaalden na twee maanden schriftelijke tegenspraak, onderhandelingen en ondergraven van het onderzoek een resultaat van € 80.000 (zeven maandsalarissen).

Stap niet naar een rechtsbijstandsverzekering

Terug naar de WWZ. Als grote en breed werkende onrechtvaardigheid in de WWZ kan genoemd worden de feitelijke verplichting voor de werknemer om rechtsbijstand te zoeken.

Aangezien goede, specialistische, bijstand vaak financieel niet haalbaar is wenden veel werknemers zich tot hun rechtsbijstandsverzekeraar. DAS, ARAG en Achmea geven hun juristen echter de tijd niet om goed te adviseren, er moet een quotum worden gehaald.

Ook is het voor de verzekerde vaak niet mogelijk direct een derde (specialist) in te schakelen. Dat kan meestal pas wanneer wordt geprocedeerd en u raadt het al; de keuze om te procederen ligt bij de verzekeraar. Gelet op het te halen quotum wordt te vaak geadviseerd niet te procederen maar het aanbod te accepteren zonder dat grondig onderzocht is of de werkgever wel zorgvuldig te werk is gegaan en recht had om op te zeggen of ontslag aan te zeggen.

Werkgevers zijn werknemers vaak voor met het starten van een procedure

En dan is er nog zo’n dramatisch uitwerkende onrechtvaardigheid van de WWZ:

Voor invoering van het nieuwe ontslagrecht kon een werknemer zelf (buitengerechtelijk) de nietigheid van een ontslag op staande voet inroepen waarna hij nog 6 maanden de tijd had om een procedure aan te spannen. De meeste werkgevers echter wachtten daar niet op en namen zelf het initiatief tot ontbinding op acceptabele wijze.

Advocaat is noodzakelijk voor werknemer voor vernietiging ontslag

Tegenwoordig moet de werknemer rechtsmaatregelen nemen om het ontslag vernietigd te krijgen. De Rechtsbijstandsverzekeraar is in zulke situaties eerder tegen- dan medestander want die heeft belang bij een snelle schikking. Dus na ontslag op staande voet zullen rechtsbijstandsverzekeraars al snel adviseren akkoord te gaan wanneer de werkgever een enigszins redelijke vergoeding biedt. Er wordt niet goed onderzoek gedaan en de werknemer zal in de meeste gevallen veel slechter af zijn dan wanneer hij de hulp van een specialist had ingeroepen.

Zoals in de literatuur voorspeld loont het dus voor een werknemer om er een drogreden uit te gooien. De kans is namelijk groot dat deze zich de soms langdurende procedures en kort gedingen simpelweg niet kan veroorloven. In overleg met ons als uw arbeidsrecht advocaat kan dat niet.

Advocaat Holsteijn maakt ook gebruik van ander gereedschap dan juridisch

Sinds 12 jaar maak ik bij mijn advisering ook gebruik van esoterisch en psychologisch gereedschap. Uitgaand van het stereotype beeld van de nuchtere advocaat ligt het wellicht wat minder voor de hand, maar in mijn ogen is het inmiddels onmisbaar gereedschap voor het komen tot een bevredigend resultaat in alle opzichten.

Zowel mijn eigen cliënten als vaak ook de tegenpartij (of bij een betere sfeer gesprekspartner) worden gecoacht naar een oplossing.

Ik maak niet-effectieve gedragspatronen zichtbaar en breng rust en rede in de communicatie. Waar nodig stel ik een duidelijke grens. Goed omgaan met een conflict heeft een helende werking op zichzelf.

Door te werken met mijn hoofd en mijn hart, lever ik betere oplossingen én een goede nachtrust. En dat geeft enorm veel energie en voldoening.

Contact

Heeft u vragen, of zit u met een probleem, neem contact op met advocaat Jan Floris Holsteijn