Bent u ambtenaar? Qisolute Advocaten, specialist in ambtenarenrecht, staat u bij.

ambtenarenrecht

Bent u ambtenaar? Qisolute Advocaten, specialist in ambtenarenrecht, staat u bij.

Naast onze kennis van het ambtenarenrecht gebruiken wij psychologisch gereedschap om tot oplossingen te komen. Die aanpak heeft in diverse geschillen bij de Universiteit Leiden en bij gemeenten in deze regio gezorgd voor respectvolle oplossingen. Met stevig en respectvol opkomen voor uw belangen en professionele inzet op conflict oplossend overleg komen wij tot het beste resultaat voor u.

Grote verschillen tussen ambtenarenrecht en arbeidsrecht

Het ambtenarenrecht wijkt af van het arbeidsrecht, het is daarom altijd belangrijk goed te controleren of u een arbeidsrechtelijke werknemer bent of een ambtenaar.

Ambtenaren worden benoemd met een aanstellingsbesluit. Het “gewone” arbeidsrecht is niet van toepassing en procedures in ambtenarenzaken worden gevoerd volgens het bestuursprocesrecht. Wij hebben daar ruimschoots ervaring mee.

Aanstellingsbesluit

Een ambtenaar wordt aangesteld door middel van een besluit. In dit besluit staat wat de functie van de ambtenaar is en in welke salarisschaal hij of zij wordt ingedeeld.

De meeste ambtenaren beginnen in een tijdelijke aanstelling. Daarna volgt bij goed functioneren vaak een vaste aanstelling. Net als in het arbeidsrecht kunnen tijdelijke aanstellingen in beginsel niet onbeperkt worden verlengd. Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen en specifieke regelingen.

Functionerings- en beoordelingsgesprek

Het is gebruikelijk dat ambtenaren een jaarlijks functioneringsgesprek hebben. In zo’n gesprek kunnen ambtenaar en leidinggevende beiden aangeven hoe het volgens hen gaat met het functioneren van de ambtenaar.  Daarnaast wordt ook vaak gebruik gemaakt van beoordelingsgesprekken. Zo’n beoordeling is eenzijdig; de leidinggevende geeft een schriftelijk beoordeling aan de ambtenaar. Tegen een beoordeling staat bezwaar en beroep open. Bent u het met uw beoordeling niet eens, handel dan altijd snel. Er moet binnen zes weken na het besluit een bezwaarschrift worden ingediend.

Ontslag

Het ambtenarenrecht kent een gesloten ontslagsysteem. Dat wil zeggen dat een ambtenaar alleen ontslagen kan worden indien er een ontslaggrond wordt aangevoerd die in de voor die ambtenaar geldende rechtspositieregeling staat vermeld.

Het ambtenarenrecht kent onder andere de volgende ontslaggronden:
– ontslag op verzoek;
– ontslag op grond van een reorganisatie;
– ontslag wegens disfunctioneren;
– ontslag wegens arbeidsongeschiktheid;
– ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim (disciplinair ontslag);
– ontslag wegens overige gronden. Dit wordt vaak gebruikt als de werkrelatie duurzaam is verstoord.

Geen preventieve ontslagtoets

Anders dan in het arbeidsrecht, waar vooraf toestemming van UWV of kantonrechter moet zijn verkregen, wordt een ontslagbesluit pas achteraf getoetst aan rechtmatigheid. Tegen een ontslagbesluit staat bezwaar en beroep open. Heeft u een ontslagbesluit ontvangen? Of heeft u het idee dat er ontslag aan zit te komen? Neem dan altijd snel actie. Tegen een ontslagbesluit moet altijd tijdig in bezwaar worden gegaan, gebeurt dat niet, dan staat het besluit vast en kunt u er niets meer tegen doen.

Financiële gevolgen van ontslag: WW-uitkering, bovenwettelijke uitkering, reparatie-uitkering en met onze hulp vaak ook een ontslagvergoeding

Tegenwoordig maken veel ambtenaren na ontslag aanspraak op een WW-uitkering. Daarnaast kunnen ambtenaren ook nog recht hebben op een bovenwettelijke uitkering. Dit is een soort compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling. Sinds 1 januari 2018 kunnen gemeenteambtenaren ook aanspraak maken op een reparatie-uitkering. Meer daarover leest u hier.

Ook ambtenaren kunnen in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding indien ze zonder goede reden ontslagen worden. Schakel bij ontslag daarom altijd een gespecialiseerde advocaat in. Onze hulp verdient zich in vrijwel alle gevallen terug.

Wetswijziging per 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Het gevolg hiervan is dat veel ambtenaren die vroeger onder het ambtenarenrecht vielen, nu onder het arbeidsrecht vallen. Het doel hiervan is om ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers te verschaffen.

Dit heeft een aantal gevolgen:

  • Ook de overheidswerkgever sluit nu een arbeidsovereenkomst met de werknemer, in plaats van dat deze een eenzijdig aanstellingsbesluit neemt.
  • De kantonrechter is de bevoegde rechter om te oordelen over geschillen tussen werkgever en werknemer. De procedure van bezwaar en beroep hoeft niet meer gevolgd te worden, tenzij de cao dat nog voorschrijft.
  • Overheidswerkgevers mogen zelf besluiten of zij een cao sluiten of niet. Rechtspositieregelingen zijn niet meer van toepassing op de arbeidsvoorwaarden.
  • Er bestaat een recht op transitievergoeding en de bovenwettelijke en aanvullende uitkering wordt geregeld in de cao.

Groepen die niet onder de Wnra vallen en dus hun oude positie behouden:

  • Medewerkers van politie en defensie;
  • Rechters en officieren van justitie;
  • Politieke ambtsdragers.

Wij adviseren u en staan u bij in procedures

Qisolute Advocaten is specialist in ambtenarenrecht en heeft veel ervaring met de verschillende rechtspositieregelingen. Wij adviseren u en staan u bij in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures.

Schakel bij een conflict altijd een advocaat in. Wanneer u reageert zonder voldoende kennis of juridische ondersteuning staat u achter ten opzichte van uw werkgever die vaak allang een advocaat heeft ingeschakeld.

Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur gratis juridisch advies binnen 24 uur.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl